Бүрдүүлэх бичиг баримт

I ҮЕ ШАТ

1. Тулгах хуудас Монгол Англи
2. Сонирхол илэрхийлэх хүсэлтийн жишиг маягт Монгол Англи
3. БОННҮ хүснэгтүүд Монгол Англи
4. Өргөдлийн маягт Монгол Англи

II ҮЕ ШАТ
5. Экспорт хөгжлийн төлөвлөгөө бичих заавар Монгол Англи
6. Экспорт хөгжлийн төлөвлөгөө жишээ загвар Монгол Англи