Төслийн эрхзүйн бичиг баримт

1. Санхүүжилтийн хэлэлцээр PDF
2. Монгол улсын хууль : “Санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай” PDF
3. Сангийн сайдын 2017 оны 62 тоот тушаал: “Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай” PDF
4. Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2016 оны А294 тоот тушаал: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай PDF
5. Төслийн санхүүгийн тайлан Шилэн данс
6. Төслийн үйл ажиллагааны тайлан Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний удирдлагын мэдээллийн систем