Гомдол хүлээн авах

Төслийн буруу үйл ажиллагааны улмаас хохирсон гэж үзсэн аливаа этгээд нь гомдол гаргаж болно. Гомдлыг бичгээр эсвэл төслийн цахим хуудасны Гомдол Хүлээн Авах Цонхоор дамжуулан гаргана.

Бичгээр болон цахим хуудсанд ирүүлсэн гомдлыг Төслийг хэрэгжүүлэх нэгж бүртгэн ажлын 5 хоногийн дотор Дэлхийн Банканд хүргүүлнэ. Уг гомдлыг Дэлхийн Банк хүлээн авч өөрийн заасан хугацаанд шийдвэрлэн хариу өгнө.

Гомдол гаргагч нь хариу авахад шаардлагатай өөрийн мэдээллийг бүрэн оруулсан байна. Хэрвээ гомдол гаргагчийн өөрийн мэдээлэл тодорхой бус бол тухайн гомдол гаргагчийн нэхэмжлэлийг хүлээн авах боломжгүй болохыг анхаарна уу. Тиймээс гомдол гаргагч та мэдээллээ бүрэн зөв оруулна уу.

Гомдол гаргагчийн талаарх мэдээлэл