Цахим сургалт

Зохион байгуулагдсан, сургалт, судалгааны гарын авлага, тараах материалыг төслийн цахим хуудаст байршуулж түгээх боломжийг бүрдүүлнэ.

Огноо Сэдэв Хавсралт материал
2017-07-04 - 2017-12-31 Хичээл №9 ААНОАТ-ын тухай хууль


Хичээл №9 ААНОАТ-ын тухай хууль
2017-07-04 - 2017-12-31 Хичээл №8 Татварын хууль тогтоомж


Хичээл №8 Татварын хууль тогтоомж
2017-10-12 - 2017-12-31 Санхүүгийн дэмжлэг хүсэгч ААН-д тавих шалгуур, бүрдүүлэх баримт бичиг


Санхүүгийн дэмжлэг хүсэгч ААН-д тавих шалгуур, бүрдүүлэх баримт бичиг